۴.۳.۹۶

آدما میتوانند در زمانهای مختلف آدمهای متفاوتی باشند ولی در یکزمان نمیتوانند دوآدم متفاوت باشند

هیچ نظری موجود نیست: