۲۹.۲.۹۶

تابلو های نقاشی از دوران امپراتوری جهان شمول صفوی مربوط به قرن ۱۵ میلادیهیچ نظری موجود نیست: