۲۹.۲.۹۶

ازغبار فکر باطل پاک باید داشت دل, تا بداند دیو، کاین آئینه جای گرد نیست
























هیچ نظری موجود نیست: