۲۹.۲.۹۶

ازغبار فکر باطل پاک باید داشت دل, تا بداند دیو، کاین آئینه جای گرد نیست
هیچ نظری موجود نیست: