۲۱.۲.۹۶

ویژگی‌‌های آدمی‌ آنچنان منحصر بخود اوست که حتی دوقلو‌های یک تخمی هم یکی‌ نیستندهیچ نظری موجود نیست: