۲۱.۲.۹۶

مملکتِ چپاول گشته

تخت طاووس که تخت کیانی شاهنشاهان ایران است و
 سراسر با جواهرات بینظیر پوشیده شده تا سال فتنه ۵۷ در
موزه جواهرات سلطنتی ایران موجود بود، آیا امروز هم در آنجاست؟تصاویر زیر گوشه کوچکی از هزاران شی‌ نفیس باستانی ایران است که تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی برابر با ۱۹۷۹ میلادی در موز‌ه های ایران بود و چندی پیش در لندن تحت عنوان سلاح‌های اسلامی به حراج گذاشته شد!
هیچ نظری موجود نیست: