۲۲.۱.۹۶

خدایا مرا سال نو یار باش, ز هر رنج و سختی نگهدار باش

بمن راه بنما بسوی خوشی , نجاتم ببخش از غم و ناخوشی