۱۵.۱.۹۶

خودنمایی در لباس عاریت زیبنده نیست, مایه بی اعتباری اعتبار مردم استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر