۶.۱.۹۶

تا زمانی‌ که ظلم و ستم وجود دارد


تفاوتی ندارد که در کجا زندگی‌ کنی‌، در چه شرایطی باشی‌، از چه نژاد و قبیله و خاکی برخاسته باشی‌، غنی‌ باشی‌ یا بیچیز، زشت باشی‌ یا زیبا، صاحب قدرت باشی‌ یا اسیر، پیر باشی‌ یا جوان، مرد باشی‌ یا زن، در هر شرایطی اگر قرار باشد رنج ببری و غصه بخوری، رنج خواهی برد و غصه خواهی خورد. آنکه میپندارد در کاخ‌ها بیماری و پریشانی و درمانگی نیست همانقدر ساده اندیش است که آنکه میپندارد در کوخ تنها غم است و رنج و سختی.


هیچ نظری موجود نیست: