۲۷.۱۱.۹۵

آرزو‌ها را جمع کردن با زنجیر قناعت بستن در منجنیق صدق نهادن و به دریای نا امیدی پرتاپ کردن