۲۷.۱۱.۹۵

ناخلف باشم اگر من بجویی نفروشم‌


برطبق همان قرآنی که نخوانده آنرا میپرستی و قبول داری، آدم که پیغمبر بود و محبوب خدا نتوانست بهشت را برای خودش حفظ کند و بجهنم زمینی‌ تبعید شد. تو که پشیزی نیستی‌، نه تنها ادعا داری راه رسیدن به بهشت را میدانی‌، بلکه بزور هم میخواهی دیگران را به بهشت ببری! ایراد از توست یا آنان که ترا باور دارند؟

پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت
ناخلف باشم اگر من بجویی نفروشم‌.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر