۱۵.۱۱.۹۵

قفس دانسته در جائی نهادی, که دیگر نشنوی فریاد ما راهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر