۱۵.۱۰.۹۵

پیش از این مجازات سخت مجرم زندان انفرادی، یعنی‌ محکوم به یکتایی و تحمل خویشتن بود، امروزه یک نعمت است