۱۵.۱۰.۹۵

از جهت باد نالیدن، منتظر تغییر جهت باد ماندن و یا جهت بادبان‌ها را تغییر دادند، مگر آدمی‌ کار دیگری هم از دستش برمیاید؟