۷.۱۱.۹۵

آنچه سپید مینماید زیر منشور و تجزیه دستکم هفت رنگ استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر