۱۰.۱۱.۹۵

تنها یک نادان میپندارد " میشود زد و در رفت"هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر