۱۲.۱۰.۹۵

چه می بینی


درون آینه روبرو چه می بینی
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی

تویی برابر تو چشم در برابر چشم
درآن دو چشم پراز گفتگو چه می بینی

توهم شراب خودی هم شراب خواره خود
سوای خون دلت در سبو چه می بینی

بچشم واسطه درخویشتن که گم شده ای
میان همهمه وهایوهو چه می بینی

بدار سوخته این نیم سوز عشق وامید
که سوخت در شرر آرزو، چه می بینی

درآن گلوله آتش گرفته ای که دل است
و باد می بَرَدَش سو بسو چه می بینی.

حسین منزوی