۳.۱۰.۹۵

هر کس بد ما بخلق گوید ما سینه از او نمیخراشیم , ما خوبی او بخلق گوییم تا هردو دروغ گفته باشیم





















هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر