۳.۱۰.۹۵

کسی که در تاریکی تنها میخواند، تا نترسد


عشق به ترا ساختم
تادر زیرباران بدون چتر نباشم
پیامهای دروغین
از عشق تو برای خود فرستادم
تا در اتاق تنها نباشم
عشق بتو را ساختم
چونان کسی که در تاریکی
تنها میخواند، تا نترسد!

غاده السمانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر