۱۹.۹.۹۵

برای هستی‌ باید انگیزه داشت


سگ: این آدم بمن خوراک میده، نازم می‌کنه، مواظبم هست، دوستم داره، این خدای منه.
گربه: این آدم بمن خوراک میده، نازم می‌کنه، مواظبم هست، دوستم داره، حتما من خدای اویم.
آدم‌ها هم گاهی‌ آنند گاهی‌ این.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر