۱.۱۰.۹۵

و شعاع چشمانت


نازنین
زیر باران سرانگشتانت
بذر کوچک حروف
سطرهایی از گلهای آفتابگردانند
که میرقصند با آفتاب نگاهت

نازنین
بهمین خاطر
برایت مشتی واژه
از قحط سال شعر آوردم
تا زیر بارش سرانگشتانت
و شعاع چشمانت
قد بکشند و
گلهای سرخی باشند
بر میز کارت.

 
شیرکو بیکس
(ترجمه: فریاد شیری)

هیچ نظری موجود نیست: