۱۷.۷.۹۵

آزمایشات اتمی و شیمیایی غربیها در گوشه و کنار گیتی دلیل از بین رفتن میلیونها پرنده و ریشه کن شدن صدها گونه آنان شده است