۱۷.۷.۹۵

خانواده نمونه


 با دستی که تا آرنج بخون آغشته است نانی را بر روی میز میگذارد و دستش را با رومیزی سپید و خوشبو پاک کرده و کروآتش را که تمام روز گلویش را فشرده است با دستانش شل میکند .
و زن برای همسایه که غربیه ای از آنسوی دریاست پشت چشم نازک کرده و مانند کفتآری گرسنه تمام روز را در پی یافتن بهانه ای برای رسوا کردن او در کمین میگذرانند.
و کودک در فکر کشتن پدر و همخوابی با مادرش تمام دوران کودکی را رنج میبرد.
و خبرنگاری با دستپاچگی مشغول گرفتن عکس از خانواده نمونه و خوشبخت کشور است.