۹.۷.۹۵

بالاترین شکل نادانی هنگامی است که پدیده‌ای را انکار کنی که درباره آن هیچ نمی دانی .... Jonathan Calugi