۹.۷.۹۵

دردست بحرنوشان ساغر چکاردارد


درحلقهٔ فقیران قیصر چکاردارد
دردست بحرنوشان ساغر چکاردارد

درراه عشقبازان زین حرفها چه خیزد
درمجلس خموشان منبر چکاردارد

جاییکه عاشقانرا درس حیات باشد
آب زلال چه بود کوثر چکاردارد

وآنجا که بحرمعنی موج بقا برآرد
برکشتی دلیران لنگر چکاردارد

درراه پاکبازان اینحرفها چه خیزد
برفرق سرفرازان افسر چکاردارد

آندم که آن دم آمد، دم در نگنجد آنجا
جاییکه ره برآید، رهبر چکاردارد

دایم توای عراقی میگوی این حکایت
بابوی مشک معنی، عنبر چکاردارد

عراقی