۲۶.۵.۹۵

بهرحال باید تلاش کرد


 میفرمایند:
زندگی بدون چالش، مزرعه بدون حاصل است
تنها موجودی که با نشستن بموفقیت میرسد، مرغ است
زندگی ما با " تولد" شروع میشود
و با "تحول" جان میگیرد
نیازی نیست "مهیا " باشی تا "شروع کنی"،
شروع کن تا مهیا گردی.