۲۰.۴.۹۵

کسی که دو بار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر