۲۰.۴.۹۵

چرا در سراسر دنیا همه آثار باستانی شبیه یکدیگرند؟


 وجود یک معماری و مهندسی‌ مشترک و یگانه در سراسر دنیا نشان از وجود یک امپراتوری و حکومت واحد بر دنیا یعنی‌ امپراتوری پارس‌ها میدهد. چرا که قطب و مرکز و اصل این معماری در ایران قرار دارد. و هر چند که با دروغ و تقلب به نام خود زنند، برای عاقل و آگاه، تنها یک اشاره و در اینجا تنها دیدن تصاویر این آثار باستانی و معماری یکسان در سراسر دنیا، بس است که به نتیجه امپراتوری پارس‌ها اینجا ، امپراتوری پارس‌ها آنجا، امپراتوری پارس‌ها همه جا برسد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر