۲۰.۳.۹۴

دنیا دست کیست


آن كس كه بداند دنیا دست کیست، بی ترديد میداند چه حكمتی در سطحی بودن آدمها پنهان است. اين انگیزه حفظ خويشتن است كه به آدمی می آموزاند، سطحی، آسان نگر و دروغين باشد.


هیچ نظری موجود نیست: