۱۵.۱۲.۰۰

پرنیان هفترنگ اندر سرآرد کوهسار، نوروز پیروز

 
چون پرند نیگلون بروی بندد مرغزار
پرنیان هفترنگ اندر سرآرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بیقیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بیشمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد درکنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا برآمد جامهای سرخ مل برشاخ گل 
 پنجه های دست مردم سر برون کرد از چنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند 
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار.

فرخی سیستانی
 

میکس بهترین آهنگهای‌های خاطر انگیز و قدیمی‌


هیچ نظری موجود نیست: