۲۰.۸.۰۲

خوبها همه رفتند، بد ها دچار تناسخندما امروز در ليست بد ها قرار داريم!
اينروزا كه سيرك و نمايش حمله به اسرائيل و نوار غزه در راس اخبار تمامى رسانه هاى امپراتورى رسانه اى خالى پولياست، رفيقى نادان از رفقاى مسلمان، در گوشه ى كافه اى نچندان كافه، نشسته و نجوا كنان به ديگر مخاطبانش ميگفت: به واالله اگر قدرت داشتم، يك ويروسى، چيزى اختراع ميكردم كه كارش يهودى كشى بود و ميبردم و تو اسرائيل ول ميكردم! گفتند: يهودى كش يعنى چطورى؟ گفت: يعنى هر كى اين ويروس را ميگرفت، دشمن يهوديها ميشد و تا آنان را نميكشت، آرام نميگرفت. و وقتى همه يهوديها مبتلا به اين ويروس ميشدند، بجان هم افتاده و نسلشان منقرض ميشد و موجودات دنيا از شرشان راحت ميشدند. بقيه خنديدند و تو سرو كله اش زدند و به اين تفكر شيطانيش احسنت گفتند.
نيچه هم زمانى گفت: هر انسانى امروزه دچار فقر و دربدرى و زجر و شكنجه است، در زندگى گذشته، يك يهودى بوده و هر انسانى هم كه در زندگى آينده اش دچار زجر و شكنجه و فقر و جنگ و دربدرى شود، بدون شك يكى از يهوديان امروزى و يا مستقيم و يا غير مستقيم از عوامل يهود است! درنتيجه دنياى امروز دچار همان ويروسى است كه جوان مسلمان در ذهنش ساخته بود. و كسى نميداند آنكه ديروز كشته شده در اصل يك يهوديست، آنكه امروز كشته ميشود، صرفنظر از اينكه چه رنگ و دين و نژاد و پدر و مادرى داشته باشد، در اصل يك يهوديست و آنكه در زندگى آينده كشته ميشود، باز هم يك يهوديست.
و عدالت يعنى اين.

هیچ نظری موجود نیست: