۲۸.۲.۰۱

مینا ز می ناب تهی ماند و لب از حرف

خاموشی ما مرثیه ٔ طفل رزان است.

نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.


هیچ نظری موجود نیست: