۲۷.۱۲.۹۸

چهارشنبه سوری و یا کهنترین آیین و جشن در تاریخ تمدن بشری


چهار شنبه سوری بر ملتی که روح آتش است، همیشه و همواره پاینده و پیروز باد.

بیژن مرتضوی - خدای مستونهیچ نظری موجود نیست: