۲۹.۸.۹۸

این تن‌ اگر کم تندی


این تن‌ اگر کم تندی، راه دلم کم زندی
راه بدی تا نشدی، اینهمه گفتار مرا...
مولانا

این تن‌ اگر کم تندی = این تن‌ اگر کمتر پروریده شود.
راه دلم کم زندی = راهِ هوا و هوس را کمتر میپیماید و دچار ابلیس نمیشود.
راه بدی تا نشدی = هوا و هوس‌ها را راه دادی.
این همه گفتار مرا = دچار معرفت نشده و صاحب سخن نمیشوی.

این سخنان مولای و مرشد ما، مولانا، همه درست است ولی‌

در دنیایی که ابلیس حکم میراند، فلسفه و معنا و معرفت، همه و همه اراجیف است. همان به که سرت را پایین گیری و روزگاری که به امانت داری سپری کنی‌.

هیچ نظری موجود نیست: