۱۱.۶.۹۸

خود را شکسته آنکه دل ما شکسته است


اگر اعتقاد بخدای واحد و یگانه است، و اگر ایمان داری که همگی‌ دارای یک خدا هستیم و مطمئن هستی که خدا از روح خود در ما دمیده, پس باید قبول داشته باشی که همگی‌ دارای یک روح مشترکیم، و در نتیجه خود را شکسته آنکه دل ما شکسته است.

هیچ نظری موجود نیست: