۲۹.۶.۹۸

همه زندگی‌ انتظار است


و من همیشه اعتقاد داشته ام که ساده لوحترین و خوشخیالترین و خوشباور‌ترین کس در دنیا، آن آدمی‌ است که پس از گذران ۵۰ سال ذلت و بدبختی و تیرهروزی، هنوز امیدوار است یک روز خوب خواهد آمد و همه چیز درست خواهد شد و از این بدتر که به انتظار آنروز هم نشسته است.هیچ نظری موجود نیست: