۲۸.۴.۹۸

هیچکس نمیداند که در زیر این خوشبختی‌ سطحی، چه تنهائی، چه تلخی‌ و چه تسلیمی نهفته است
هیچ نظری موجود نیست: