۱۳.۱.۹۸

۱۳ بدر بر تمامی ایرانیان شاد و پیروز باد


۱۳ بدر سال دگر هم، ظاهرا همچنان حکایت باقی‌ است و کشور با ارزش ما همچنان در چنگال و اشغال غربی جنایتکار است که با خون مردم بیگناه دنیا شکم خود و فرزندانش را سیر می‌کند. و ایرانی‌‌ها هم همچنان در عالم بیخبری و در اسارت!

جنایتکارانی که همه چیز را برعکس ثابت میکنند. مکتب کمونیسم، یعنی‌ اعتقاد به برابری و برادری و همگونی در جامعه و زدودن فاصله فاحش طبقاتی در جامعه، تقریبا تا حد جرم، گناه و ننگ در بین مردم جا انداخته میشود. درحالیکه مکتب کاپیتالیسم و یا خون مردم را بخاطر مال و منال مکیدن، یک نوع شرافت و بزرگی‌ خوانده میشود. قربانیانِ تروریسم و توحش غربی، خود تروریست، بزباز و میکرب نامیده شده و تروریست ها، نمایندگان انسانیت و منادیان آزادی و دموکراسی به مردم دنیا معرفی‌ میشوند.

فواحش زاده‌هایی‌ که در کوچه و خیابان‌ها رها گشته ا‌ند، اشراف زاده و شرافتمندان- بیریشه و نام، به ثبت میرسند!!