۲۴.۶.۹۷

من نمیگم تموم عالم میگنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر