۲۶.۶.۹۷

حسن جانت از نضارت هست بستانی ولیک, بوستانی کاندر او هرسو نماید صد ارم

هیچ نظری موجود نیست: