۱۴.۴.۹۷

عقل تو چون قطره‌ایست مانده زدریا جدا, چند کند قطره‌ای فهم زدریای عشقهیچ نظری موجود نیست: