۲۰.۴.۹۷

با خودت خوب باش


ابتدا ما را مسخره میکردند و بما ایراد میگرفتند و به رفتارمان میخندیدند، و ما را عقبمانده میدانستند، در حالیکه در دل حسرت ما را داشتند، و ما نمیدانستیم.

بعد که ما را تخریب کردند،

و ما که دیگر دوست نداشتیم بما بخندند،
مانند آنها رفتار می‌کنیم، و نمی‌دانیم اینک آنان باز بما میخندند که مانند گذشته آنان رفتار می‌کنیم، درحالیکه خود مانند گذشته ما رفتار کرده و خود را پیشرفته میدانند، و ما نخواهیم دانست.

هیچ نظری موجود نیست: