۱۵.۲.۹۷

طلب و گیر و نمای و شمر و ساز و گسل, طرب و ملک و نشاط و هنر و جود و نیازهیچ نظری موجود نیست: