۲۹.۱.۹۷

خون و آتش در بلارگ, زهر و باد اندر خدنگ , کوه و گردون در جنیبت ، ابر و دریا در سنانهیچ نظری موجود نیست: