۱۵.۱.۹۷

سخنان تاریخی ترامپ در مورد زنان با تصویر

زنا را باید از آنجاشان دار زد
و یا من زن نمیبینم, فقط آلات میبینم!


توصیه همیشگی من به دوستانم اینست که به زنانشان رو ندهند
 و با آنان خشن باشند.

برای مردها مهم نیست که زنی که روبرویشان ایستاده
 یکی از بهترین ویولنیست های دنیا باشد ,
مهم اینست که ظاهرش چجوری است.

یکی از تصاویر محشر تصویر زنی است که جلوی تو زانو زده!

زنای قحبه!

اگر شب که به خانه میروم شام حاضر نباشد, 
سقف را روی سرش خراب میکنم!

کی نگاه به صورت میکنه وقتی که سینه و باسن هست!

بیخیال همه و همه چیز تا وقتی که 
یک تیکه مکش مرگ ما و جیگر کنارته!

زنی که پستان های کوچکی دارد به درد نمیخورد!

پشت یک مرد موفق زنی ایستاده که همواره
از او اطاعت کند نه اینکه هی غر بزند و مخالفت خوانی کند!

با زنا باید مثل یک دستمال چرک رفتار کرد!

هیچ نظری موجود نیست: