۱۱.۱.۹۷

تو گویی خدمتی سازد همی بر رسم نوروزی , ز شکل لؤلؤ عمان ، زنقش دیدۀ صنعا


هیچ نظری موجود نیست: