۱۰.۱.۹۷

قرن ترس و وحشت , از پوتین ترسی گرفته تا ترس از خودهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر