۸.۱۲.۹۶

دیوار قیراندود جلوِ پنجره


پنجره‌ام به تهی باز شد
و من ویران شدم
پرده نفس میکشید

دیوار قیراندود، ازمیان برخیز
پایان تلخ صداهای هوشربا، فروریز

فراموشی میبارد
پرده نفس میکشد
شکوفه خوابم می‌‌پژمرد
تا دوزخها بشکافند
تا سایه‌ها بیپایان شوند
تا نگاهم رها گردد

درهم شکن بی‌جنبشیت را
و از مرز هستی من بگذر
سیاهِ سردِ بی‌تپشِ گنگ.

سهراب سپهری


Amy Winehouse - Moon Riverهیچ نظری موجود نیست: