۱۹.۱۰.۹۶

این عقل که در ره سعادت پوید


این عقل که در ره سعادت پوید
روزی صدبار خود ترا میگوید
دریاب تو این یکدم وقتت که نهٔ
آن تره که بدروند و دیگر روید.

خیامهیچ نظری موجود نیست: