۱۱.۱۰.۹۶

آن مدعیان که دُرِّ معنا سفتند


آن مدعیان که دُرِّ معنا سفتند
وز چرخ بگونگون سخنها گفتند
آگه چو نبودند زاسرار نهان
باخود زنخی زدند وآخر خفتند.

خیام