۱۱.۱۰.۹۶

آن مدعیان که دُرِّ معنا سفتند


آن مدعیان که دُرِّ معنا سفتند
وز چرخ بگونگون سخنها گفتند
آگه چو نبودند زاسرار نهان
باخود زنخی زدند وآخر خفتند.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: