۱۶.۹.۹۶

اگر مردم بحماقت اهمیت ندهند، احمق مهم نمی‌شود


فقط یک احمق بحماقت اهمیت میدهد و آنرا مهم میسازد. و متاسفانه تعداد احمق‌ها همیشه بیش از خردمندان است. و بهمین دلیل تعداد تجمع کنندهگان دوره چاهی که یک احمق در آن سنگی‌ انداخته، کم نیست. وگرنه چه اهمیت دارد که سنگی‌ در چاه انداخته شود و بجمع سنگ‌های کف چاه بپیوندد؟

هیچ نظری موجود نیست: